Регионална платформа ще подпомага борбата с киберпрестъпленията

Posted Posted by admin in Новини     Comments No comments
окт
21

Да бъде създадена „Регионална платформа за подпомагане на противодействието на киберпрестъпността в държавите от Югоизточна Европа” беше прието по време на първата “Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, провела се от 19 до 21 октомври в хотел “Хилтън”, София.

Основните цели на платформата са:

  • Стимулиране и подпомагане на обмена на добри практики между правоприлагащите органи от региона за постигане на по-ефективно противодействие на киберпрестъпленията, по-добро познаване на криминогенната обстановка и усъвършенстване на механизмите на международното сътрудничество.
  • Създаване на ефективни форми за публично-частни партньорства за превенция на киберпрестъпленията и повишаване на Интернет-културата на потребителите, изхождайки от разбирането, че по-доброто познаване на заплахите в Интернет води до осъзнато и предпазливо поведение на Интернет-потребителите и ограничаване на възможността за извършване на киберпрестъпления.
  • Създаване на регионални експертни съвети за разработване на добри практики за противодействие на компютърните престъпления и организиране на регулярни работни срещи на регионално ниво за обмяна на опит в съответните области за противодействие на киберпрестъпността.
  • Изграждане на серия от мерки за стимулиране на обмена на информация между правоприлагащите органи и други структури, ангажирани с поддържането на киберсигурността с цел разработване на стратегии за противодействие.
  • Разработване, съвместно с академичните структури, на проучвания за последните тенденции при кибератаките и тяхното използване за създаване на добри практики, с цел практическо приложение на научните достижения.
  • Организиране на съвместни обучения по линия на киберразследванията за полицейски служители, прокурори и съдии от държавите от Югоизточна Европа за повишаване на тяхната квалификация и подобряване на взаимодействието на национално и регионално ниво. За целта ще бъдат използвани възможностите и вече натрупания опит от Международната академия за обучение по киберразследвания.
  • Сътрудничество с други международни организации и структури, ангажирани с превенцията и противодействието на компютърните престъпления.

Post comment

You must be logged in to post a comment.

Новини