Цели

Във време, когато световната икономика губи годишно милиарди евро в резултат на киберпрестъпността, а правителства, организации и крайни потребители са постоянно мишена на кибер атаки, ние поехме отговорността да разработим устойчива регионална платформа за превенция и противодействие чрез ефективни публично-частни партньорства.

Тази година регионалният форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа ще се фокусира върху:

  • Най-новите европейски и международни стратегии и политики в областта и разработване на “Бяла книга за превенция и противодействие на киберпрестъпленията”;
  • Изграждане на система за ранно реагиране;
  • Най-добрите решения и практики в областта на информационната сигурност.