Организатори

Организатори на третия „Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, който ще се проведе от 11 до 13 ноември, 2013г. са: Международна академия за обучение по киберразследвания, Държавна агенция “Национална сигурност” и бъгарското звено на Задграничния консултативен съвет по сигурността (OSAC) на САЩ.

Международната академия за обучение по киберразследвания е сдружение с нестопанска цел, създадено в края на 2009 година от водещи експерти в борбата с киберпрестъпленията. Дейността му се фокусира върху четири основни области – обучения, превенция, конференции и консултации. Целта на академията е да повиши квалификацията на кадрите, работещи в сферата на противодействието на киберпрестъпността и защитата на информационната сигурност, да повиши информираността на обществото за съществуващите заплахи и рискове чрез организиране на конференции, форуми, срещи, беседи с различни групи и да осигури надеждни консултации при възникнали проблеми със сигурността.

Държавна агенция „Национална сигурност” е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност.
Агенцията е създадена, за да осигури ненамеса във вътрешните работи на българската държава от страна на външни фактори, да предоставя необходимата информация на висшите органи на държавна власт за провеждане на политиката по националната сигурност и вземане на решения в съответствие с националните интереси.
В изпълнение на законовите си функции ДАНС работи с целия инструментариум от оперативноиздирвателни методи и средства. Агенцията непрекъснато развива възможностите си като интегрална част от българската разузнавателна общност, системата за национална сигурност на България и системата за сигурност на демократичната общност от държави-членки на ЕС и НАТО.

Задграничният  консултативен съвет по сигурността (OSAC) е създаден от Държавния секретар на САЩ с цел насърчаване на открит диалог между правителството на САЩ и американския частен сектор по въпросите на сигурността в чужбина. OSAC се ръководи от Съвет, който включва 34 представители на частни компании и правителствени агенции, ангажирани с въпросите на задграничната сигурност. Директорът на Дипломатическата служба за сигурност (DSS) е един от съпредседателите на OSAC, а специален агент на DSS е нейн изпълнителен директор.
Интернет страницата на OSAC  (http://www.osac.gov/) e един от  основните  инструменти за обмен на информация на членуващите в OSAC близо 4600 американски компании и организации с частния сектор. Сайтът предлага актуална информация в областта на  безопасността и сигурността, официални съобщения, съвети за пътуване, информация относно юбилейни дати, профили на терористични групи, доклади за сигурност и безопасност за различни държави, други специализирани доклади, публикации в пресата и много друга полезна информация.
Механизмът на OSAC за обмен на информация включва и екип от международни изследователи в областта на сигурността, подпомагащ изключително дейността на американския частен сектор. OSAC разполага и с мрежа от консултативни съвети в различните държави, които подпомагат обмена на информация в областта на сигурността между американските посолства и консулства и местната американска общност.

Новини